Υπόθεση C-376/08: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Ιταλία) στις 18 Αυγούστου 2008 — Serrantoni Srl, Consorzio stabile edili scrl κατά Comune di Milano