Γραπτή ερώτηση P-4296/08 υποβολή: Zuzana Roithová (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Η καλύτερη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς προϋποθέτει νέα κοινοτική νομοθεσία και τη δημιουργία κοινοτικού σήματος πιστοποίησης