Γραπτή ερώτηση E-2862/10 υποβολή: Georgios Papastamkos (PPE) προς την Επιτροπή. Βιομηχανία τροφίμων και ποτών