Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/950 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2019, για την τροποποίηση του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης 2014/709/ΕΕ σχετικά με τα μέτρα ελέγχου της υγείας των ζώων όσον αφορά την αφρικανική πανώλη των χοίρων σε ορισμένα κράτη μέλη [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2019) 4357] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)