Γραπτή ερώτηση E-4018/07 υποβολή: Alyn Smith (Verts/ALE) προς την Επιτροπή. Απαγόρευση της ηλεκτραλιείας