Γραπτή ερώτηση P-0634/09 υποβολή: Tomáš Zatloukal (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Ζώνη Σένγκεν - συνεχείς περιορισμοί στην κυκλοφορία των εργαζομένων και των πολιτών της ΕΕ εντός της εσωτερικής αγοράς