Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/48/EB 2006 m. birželio 14 d. dėl kredito įstaigų veiklos pradėjimo ir vykdymo (nauja redakcija) (Tekstas svarbus EEE)