Υπόθεση T-813/16: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 11ης Απριλίου 2018 — ABES κατά Επιτροπής (Προσφυγή ακύρωσης — Κρατικές ενισχύσεις — Επιχορηγήσεις από τις πορτογαλικές αρχές υπέρ φορέα παρέχοντος κοινωνικές υπηρεσίες για ηλικιωμένους — Προκαταρκτική διαδικασία εξέτασης — Απόφαση διαπιστώνουσα τη μη ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης — Προσφυγή θέτουσα υπό αμφισβήτηση το βάσιμο του επίμαχου μέτρου — Δεν θίγεται ουσιωδώς η ανταγωνιστική θέση — Απαράδεκτο)