Απόφαση του Πρωτοδικείου (τέταρτο τμήμα) της 15ης Φεβρουαρίου 2007. # Bodegas Franco-Españolas, SA κατά Γραφείον εναρμονίσεως στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ). # Κοινοτικό σήμα - Διαδικασία ανακοπής - Αίτηση καταχωρίσεως λεκτικού κοινοτικού σήματος ROYAL - Προγενέστερο λεκτικό κοινοτικό σήμα ROYAL FEITORIA - Σχετικός λόγος απαραδέκτου - Απουσία κινδύνου συγχύσεως - Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, του κανονισμού (ΕΚ) 40/94. # Υπόθεση T-501/04. TITJUR Bodegas Franco-Españolas κατά OHMI-Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro (ROYAL)