Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση COMP/M.5169 — Galp Energia España/Agip España) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ