Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 2ας Απριλίου 2009.#Marco Gambazzi κατά DaimlerChrysler Canada Inc. και CIBC Mellon Trust Company.#Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: Corte d'appello di Milano - Ιταλία.#Σύμβαση των Βρυξελλών - Αναγνώριση και εκτέλεση των αποφάσεων - Λόγοι άρνησης - Προσβολή της δημόσιας τάξης του κράτους αναγνώρισης ή εκτέλεσης - Αποκλεισμός του εναγομένου από τη δίκη ενώπιον του δικαστηρίου προέλευσης λόγω μη συμμόρφωσής του προς εντολή του δικαστηρίου.#Υπόθεση C-394/07. Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 2ας Απριλίου 2009.