Υπόθεση T-417/18: Προσφυγή της 6ης Ιουλίου 2018 — CdT κατά EUIPO