Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1132/2008 της Επιτροπής, της 13ης Νοεμβρίου 2008 , περί αναστολής της απαγόρευσης της αλιείας ειδών για βιομηχανικούς σκοπούς στα νορβηγικά ύδατα της ζώνης IV από σκάφη που φέρουν σημαία Σουηδίας