Γραπτή ερώτηση E-6304/07 υποβολή: Jean Lambert (Verts/ALE) προς την Επιτροπή. Η επισήμανση της μπίρας και οι επιπτώσεις της στους μικρούς παραγωγούς