Γενικός προϋπολογισμός της Έυρωπαïκής Eνωσης για το οικονομικό έτος 2008 περίληψη με αριθμητικά στοιχεία