Zaak T-276/18: Arrest van het Gerecht van 28 maart 2019 — Julius-K9/EUIPO — El Corte Inglés (K9 UNIT) („Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniebeeldmerk K9 UNIT — Ouder Uniebeeldmerk unit — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001”)