Επιτροπή κατά Ισπανίας TITJUR Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 6ης Μαρτίου 2008. # Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Βασιλείου της Ισπανίας. # Παράβαση κράτους μέλους - Πολιτική ανταγωνισμού - Συγκεντρώσεις επιχειρήσεων - Μη τήρηση ορισμένων υποχρεώσεων που έχει επιβάλει η Επιτροπή - E.ON/Endesa. # Υπόθεση C-196/07.