Γραπτή ερώτηση E-8000/10 Jim Higgins (PPE) προς την Επιτροπή. Ορυχεία του Tynagh