Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2236/2003 της Επιτροπής της 23ης Δεκεμβρίου 2003 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1868/94 του Συμβουλίου σχετικά με την καθιέρωση καθεστώτος ποσοστώσεων για την παραγωγή αμύλου γεωμήλων