Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 951/2008 της Επιτροπής, της 25ης Σεπτεμβρίου 2008 , περί καθορισμού των ποσοστών των επιστροφών για ορισμένα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης εξαγόμενα υπό μορφή εμπορευμάτων μη υπαγομένων στο παράρτημα Ι της συνθήκης