Γραπτή ερώτηση E-3924/08 υποβολή: Marco Rizzo (GUE/NGL) προς την Επιτροπή. Εποπτεία 2