Γραπτή ερώτηση E-7092/08 υποβολή: Graham Watson (ALDE) προς την Επιτροπή. Απόλυση της Joanna Hernandes