Γραπτή ερώτηση E-1957/07 υποβολή: Stavros Lambrinidis (PSE) προς την Επιτροπή. Πρόγραμμα εξαίρεσης από την έκδοση θεώρησης + PNR