Γραπτή ερώτηση E-0039/09 υποβολή: Françoise Grossetête (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Θερινή ώρα