Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 25ης Οκτωβρίου 2007.