Γραπτή ερώτηση E-1696/08 υποβολή: Cristiana Muscardini (UEN) προς την Επιτροπή. Σπατάλη πόρων από τα εθνικά πάρκα