Γνωμοδότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την «10η ετήσια έκθεση για τα διαρθρωτικά ταμεία 1998»