Γραπτή ερώτηση E-1891/07 υποβολή: Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) προς την Επιτροπή. Λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων από βρέφη