Γραπτή ερώτηση E-5610/09 υποβολή: Liam Aylward (ALDE) προς την Επιτροπή. Χρηματοδότηση του αθλητισμού