Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα: Βελτίωση του κοινοτικού μηχανισμού πολιτικής προστασίας — Αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών