Γραπτή ερώτηση E-4733/09 υποβολή: Ivo Belet (PPE) προς την Επιτροπή. Είσοδος δικύκλων στην Ισπανία