Γραπτή ερώτηση E-5274/07 υποβολή: Giovanna Corda (PSE) προς την Επιτροπή. Κατακερματισμός της εσωτερικής αγοράς σε βάρος των πολιτών