Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση COMP/M.4612 — Accor/Pierre et Vacances/Newcity JV) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ