2007/339/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης που συνήλθαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου, της 25ης Απριλίου 2007 , σχετικά με την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αφετέρου#Συμφωνία αεροπορικών μεταφορών PROPCELEX