Γραπτή ερώτηση P-3311/08 υποβολή: Avril Doyle (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Χρηματοδότηση της έρευνας για τη βιοποικιλότητα