Διορθωτικό στην οδηγία 2007/53/ΕΚ της Επιτροπής, της 29ης Αυγούστου 2007 , για τροποποίηση της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα καλλυντικά προϊόντα, με σκοπό την προσαρμογή του παραρτήματος ΙΙΙ αυτής στην τεχνική πρόοδο ( ΕΕ L 226 της 30.8.2007 )