Οδηγία 2002/93/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Δεκεμβρίου 2002 για την τροποποίηση της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ με σκοπό να παραταθεί η δυνατότητα να επιτραπεί στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ σε ορισμένες υπηρεσίες υψηλής έντασης εργατικού δυναμικού