Υπόθεση C-443/08: Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 7ης Μαΐου 2009 — Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Δημοκρατίας της Γαλλίας (Παράβαση κράτους μέλους — Οδηγία 1999/13/ΕΚ — Περιορισμός των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων — Παράλειψη μεταφοράς στο εσωτερικό δίκαιο των εννοιών μικρή εγκατάσταση και ουσιαστική μετατροπή )