Γραπτή ερώτηση P-6294/07 υποβολή: Tomáš Zatloukal (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Υπαίθριες αγορές στη Δημοκρατία της Τσεχίας