2008/810/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 21ης Οκτωβρίου 2008 , για τη χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης από την Κοινότητα για το δεύτερο εξάμηνο του 2008 σε ορισμένα κοινοτικά εργαστήρια αναφοράς στον τομέα της υγείας των ζώων και των ζώντων ζώων [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 5976]