Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 19ης Φεβρουαρίου 2009.#Mehmet Soysal και Ibrahim Savatli κατά Bundesrepublik Deutschland.#Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg - Γερμανία.#Συμφωνία Συνδέσεως ΕΟΚ-Τουρκίας - Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών - Υποχρέωση λήψεως θεωρήσεως για την είσοδο στο έδαφος κράτους μέλους.#Υπόθεση C-228/06. Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 19ης Φεβρουαρίου 2009.