Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2021/565 τησ Ευρωπαϊκήσ Κεντρικήσ Τράπεζασ της 17ης Μαρτίου 2021 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2019/1265 σχετικά με το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο του ευρώ (ευρώSTR) (ΕΚΤ/2021/10)