Κατευθυντήρια γραμμή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 16ης Σεπτεμβρίου 2004 σχετικά με την προμήθεια τραπεζογραμματίων ευρώ (ΕΚΤ/2004/18) (2004/703/ΕΚ)