Γραπτή ερώτηση E-6153/08 υποβολή: Ilda Figueiredo (GUE/NGL) προς την Επιτροπή. Αξιολόγηση της αρχής που είναι αρμόδια για την καταβολή κοινοτικών κεφαλαίων στον τομέα της γεωργίας