Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 942/2009 της Επιτροπής, της 8ης Οκτωβρίου 2009 , για τον καθορισμό του ανώτατου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή βουτύρου στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 619/2008