Sprawa C-525/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof (Niemcy) w dniu 2 grudnia 2008 r. — Sylvia Bienek przeciwko Condor Flugdienst GmbH