Γραπτή ερώτηση E-4311/07 υποβολή: Marianne Mikko (PSE) και Charles Tannock (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Αποτελεσματικότητα της ταξιδιωτικής απαγόρευσης της ΕΕ για την ηγεσία της Υπερδνειστερίας