Ανακοίνωση τησ Επιτροπήσ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο - Δεύτερη ετήσια έκθεση 2007 σχετικά με την υλοποίηση της κοινοτικής βοήθειας δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 389/2006 του Συμβουλίου, της 27ης Φεβρουαρίου 2006, για τη σύσταση μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για την προαγωγή της οικονομικής ανάπτυξης της τουρκοκυπριακής κοινότητας {SEC(2008)2469 final}