Πληροφορίες που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη για τις κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 68/2001 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης EE στις ενισχύσεις για επαγγελματική εκπαίδευση (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ )