Υπόθεση F-16/07: Προσφυγή της 27ης Φεβρουαρίου 2007 — Dragoman κατά Επιτροπής